Regulamin sali fitness

 

   REGULAMIN SALI FITNESS – Akademii Ruchu Libra

   32-800 Brzesko ul. Leg.Piłsudskiego 42

 1. Osoby korzystające z sali fitness zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu, a także do kulturalnego zachowania się pod rygorem wydalenia z sali.
 2. Wszyscy znajdujący się na terenie Akademii Ruchu Libra muszą podporządkować się nakazom instruktora prowadzącego zajęcia.
 3. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, że nie mają przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 4. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem.
 5. Akademia Ruchu Libra zastrzega sobie prawo odmowy sprzedaży  karnetu i wydania Karty Klienta bez podawania przyczyny.
 6. Wstęp na salę dozwolony jest jedynie w godzinach jej otwarcia oraz w obecności instruktora upoważnionego do prowadzenia zajęć.
 7. Torby i ubrania powinny być pozostawione w przydzielonej strefie bądź szatni.
 8. Osoby biorące udział w zajęciach zobowiązane są do okazywania szacunku i tolerancji wobec innych uczestników.
 9. Osoby poniżej 18 lat mogą korzystać z sali fitness wyłącznie za pisemną zgodą opiekunów oraz pod nadzorem prowadzącego zajęcia.
 10. Do uczestniczenia w zajęciach konieczny jest strój sportowy a przede wszystkim czyste, zmienione przed zajęciami obuwie; ze względów higienicznych wskazane jest posiadanie ręcznika.
 11. Za zniszczenie i uszkodzenie sprzętu oraz wypadki powstałe w czasie korzystania z sali gimnastycznej odpowiada prowadzący zajęcia.
 12. Na teren sali wnosić można napoje tylko w zabezpieczonych butelkach lub bidonach.
 13. Na terenie sali jest bezwzględny zakaz spożywania wszelkich posiłków oraz napojów alkoholowych.
 14. Wszystkie urządzenia na sali oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
 15. Przyrządy gimnastyczne i inny sprzęt pomocniczy należy zostawiać po zakończonych zajęciach w miejscach do tego celu przeznaczonych.
 16. Utrzymanie czystości sali gimnastycznej, szatni, urządzeń i sprzętu stanowi podstawowy warunek z ich korzystania.
 17. Akademia Ruchu Libra zastrzega sobie prawo do zawieszenia usług w terminach wynikających z przyczyn technicznych lub innych okoliczności takich jak np.: siła wyższa, dni ustawowo wolne od pracy, przerwa urlopowa, choroba instruktora.
 18. W przypadku złego samopoczucia, urazu, kontuzji lub innych problemów zdrowotnych w trakcie korzystania z usług należy obowiązkowo poinformować o tym personel Akademii.
 19. Wszystkie zakupione karnety są objęte terminami ważności, których klient zobowiązany jest przestrzegać.
 20. Osoba, która dokona zakupu usług Akademii Ruchu Libra zobowiązuje się do przestrzegania powyższego Regulaminu. Niniejszy regulamin i jego ewentualne zmiany podaje się do wiadomości poprzez jego okazanie jak również wywieszenie w widocznym miejscu, a także poprzez zamieszczenie na stronie internetowej.
 21. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem-umową stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
 22. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2016r.

Akademia Ruch Libra

 

 

 

Komentarze są wyłączone.